Общи условия

Общи условия

I. Общи условия

Тези Общи условия  се прилагат за договорните отношения, сключени между:

1. Данбъл ЕООД – консултантска  агенция – посредник при кандидатстване за образование в Кралство Дания

БУЛСТАТ: 203651897 седалище и адрес на управление: София, ж.к. “Хаджи Димитър” бл. 135, вх А, ап. 15

Наричана по-долу за краткост „Агенцията“.

2. Физическо лице, кандидатстващо за прием във висше учебно заведение  на територията на Кралство Дания, наричано по-долу за краткост “Кандидат“.

Договорните отношения между Агенцията и Кандидата възникват при изпълнение на следните условия:

1. Кандидатът заявява желаната консултантска и посредническа услуга с попълване на бланката в уеб страницата на Агенцията и изпращането й, последвано от внасяне на административна такса. Размерът на таксата се определя в зависимост от заявения пакет услуги и не включва евентуално определяни и събирани от съответния университет такси. С изпращането на бланката, Кандидатът приема изброените по-долу правила и условия в отношенията си с Агенцията.

2. След обработка на заявлението Кандидатът получава Е-мейл от Агенцията, в който се съдържа информация относно размера на административната такса, която трябва да заплати в зависимост от пакета услуги, срокове и банкови инструкции за изпълнение на плащането.

Със заявяването и заплащането на съответния пакет услуги започва комуникацията между страните по договора.

3. Кандидатът се задължава в указан срок да предостави на Агенцията необходимите за кандидатстване в желания университет документи, изисквани от университета.

4. Агенцията не носи отговорност за пропуснати по вина на Кандидата срокове за депозиране на документите.

5. Агенцията предлага четири консултантски услуги:

а. “SMART

Подготовката включва:

 • Консултации и съдействие при кандидатстване в университета, както и по време на цялото следване.
 • Съдействие при създаването на оригинално мотивационно писмо + 5 корекции.
 • Информация за различни аспекти от живота в Дания, съдействие с полезни съвети, улесняващи обучението и устройването в първите месеци след приемането на Кандидата в датско учебно заведение.
 • Съдействие при настаняване (не забравяйте, че ще трябва САМИ да наблюдавате регистрациите си!)
 • Предоставяне на Тест + сертификат по английски език, необходим за прием в университетите, валиден за AP, BA Top-up и BA програми. 
 • Оказване на съдействие при подаването и обработката на документите, необходими за регистрацията (сертификати, електронна заявка към Министерството на образованието в Дания, съдействие при комуникацията с университетите и др. подобни).
 • Ръководство за живота в Дания, съдържащо полезни съвети и трикове, за да се улесни обучението и първите месеци в Дания (около 20 страници с много конкретна информация в PDF формат).

б. “PREMIUM

Включва всичко от подготовката “SMART”. В допълнение, подготовката включва:

 • Индивидуална подготовка на Кандидата за интервюта с университетите, в които кандидатства.
 • Неограничен брой корекции на мотивационните си писма. 
 • Съдействие при всички комуникации на датски език (някои важни документи, каквито са наемните договори за настаняване в жилище, регистрации за датски документи и т.н. са написани само на датски език).
 • Безплатно подаване на документи в университети, които не са в парньорския списък на Данбъл.

в. “ALL-INCLUSIVE

Включва всичко от подготовката “PREMIUM”. В допълнение, подготовката включва:

 • Видео записи от проведените подготовки за интервюта.
 • Адаптирани онлайн курсове по специалността.
 • CV образец.
 • Съдействие при закупуване на билети.
 • Видео материали – Ориентирай ме в Дания.
 • Съдействие за субсидия за жилище.
 • Съдействие за синдикат.
 • Контакти с адвокати.

г.  “EXTRA

Подготовката включва асистенция за практически въпроси и проблеми за живота в Дания:

 • Съдействие при настаняване.
 • CV образец.
 • Съдействие при закупуване на билети.
 • Видео материали – Ориентирай ме в Дания.
 • Съдействие за субсидия за жилище.
 • Съдействие за синдикат.
 • Контакти с адвокати.
 • Всякакви практически въпроси.

 

6. Цените на отделните подготовки, заедно с описанието на съдържанието им, са изброени на уебсайта на Агенцията.

II. Права и задължения

 1. Кандидатът има право да изисква от Агенцията предоставяне на всички услуги, включени в избрания и заплатен пакет.
 2. Кандидатът има право да получи информация относно фактите, свързани с договорените услуги в пакета.
 3. Кандидатът се задължава да предостави на Агенцията необходимата информация и всички изискуеми документи в указаните срокове. Агенцията не носи отговорност за евентуални неблагоприятни за Кандидата последици в случай на негово неизпълнение или представяне на документи след определения срок.
 4. Агенцията не отговаря за вреди, причинени на Кандидата, в резултат на неизпълнение или неточно изпълнение от негова страна на инструкциите, свързани с предоставяните услуги.
 5. Агенцията не носи отговорност, ако Кандидатът не бъде приет за студент в избраното учебното заведение или след като е приет бъде изключен по причини, които се коренят в неговите личностни качества или поведение.
 6. Публикуваните в електронните брошури размери на таксите, събирани от университетите, са валидни към момента на отпечатването им. Агенцията не отговаря за извършени промени, тъй като университетите си запазват правото да променят и въвеждат такси без предизвестие.
 7. За дата на подаване се счита датата на подаване на пълния комплект необходими документи: академична справка, мотивационно писмо в електронен формат на английски език, копие от сертификат за владеене на английски език, сертификати за преминати курсове и стажове, препоръки от учители на английски език, копие от лична карта.
 8. Ако в пакета услуги е включен превод и легализация на документи, за дата на подаване се счита датата, на която ще са готови преведените документи.
 9. Данбъл не носи отговорност за изпуснати срокове поради непреведени навреме документи.
 10. Агенцията не носи отговорност за забавяне от страна на други институции – ETS, МОН, МВНР, офиси за настаняване и др.
 11. Агенцията се задължава да информира Кандидата по имейл, фейсбук или скайп в рамките на 3 дни от получаване на отговор от университета относно статуса на кандидатстващия, но не носи отговорност за срока, в който университетът ще обработи документите.
 12. Решението дали да бъде приет един студент зависи изцяло от университета и Данбъл не носи отговорност за поставените от университета условия за прием както и за срока, в който университетът потвърждава мястото на студента.
 13. В случай, че е приет в определено учебно заведение Кандидатът е длъжен да потвърди приема или да се откаже от него в срока, указан от учебното заведение.

III. Поверителност

Кандидатът декларира, че е запознат с правата си по Закона за защита на личните данни, доброволно предоставя своите лични данни като Агенцията се задължава да ги ползва и обработва единствено и само във връзка с извършваните консултантски и посреднически  услуги.

IV. Прекратяване на договорните отношения

 1. Договарянето между страните се осъществява чрез комуникация от разстояние. Кандидатът, който е заявил определен пакет услуги от Агенцията има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни от изпращането на заявлението, освен в случаите, когато услугата е извършена. Отказът е недействителен, ако е направен след определения срок за заплащане на услугата и заплащането е дължимо.

V. Други разпоредби

 1. Комуникацията между Кандидата и Агенцията се провежда на български език.
 2. Условен прием – университетът приема Кандидата, но поставя условие, което трябва да бъде изпълнено, преди да бъде окончателно потвърдено мястото. Обикновено условието е свързано с представяне на резултат на бъдещ изпит по езика и/или оценки от диплома и матури.
 3. Безусловен прием – университетът приема студента без допълнителни условия.
 4. Оферта – официално писмо,  с което на Кандидата се предлага място в определена програма на обучение, което той трябва да приеме или да отхвърли в определения в офертата срок.
 5. За потвърждаване на мястото, на което е приет в определен университет, Кандидатът следва да отправи писмено заявление (може и по електронна поща),  в този смисъл до Агенцията .
 6. Отказ на мястото от страна на Кандидата – писмено заявление от Кандидата, подадено до Данбъл (може и по електронна поща), че отказва предложения му прием.

VI. Срокове

 1. Срокове за подаване да документи
Прием през септемвриПрепоръчителен – 1 февруариКраен – 15 март
Прием през февруариПрепоръчителен – 1 октомвриКраен – 1 декември (за магистратура – 1 октомври!)

2. Потвърждаването на предложеното място става по правилата на конкретния университет, в писмен вид и с внасяне на депозита, определен от университета, ако такъв е необходим.

3. При отказ от страна на Кандидата, след като е потвърдил мястото си и е заплатил съответния депозит в банкова сметка на съответния университет, депозитът е невъзвръщаем.

VII. Настаняване

 1. Данбъл предоставя информация за предлаганото от университета настаняване и съдейства при подаване на документи в датски сайтове за квартири, ако Кандидатът желае това.
 2. Данбъл не носи отговорност при изпуснат срок за потвърждаване на оферта за настаняване от страна на Кандидата.
 3. Данбъл не носи отговорност за предложеното място и качеството на настаняването.

VIII. Контакти с Данбъл

 1. Данбъл контактува с Кандидата по предпочитан от него начин – имейл, фейсбук, скайп, телефон.
 2. Данбъл уведомява по електронна поща Кандидата за всякаква важна информация, получена от университета, като Кандидатът се задължава да проверява пощата си редовно.
 3. Данбъл не носи отговорност, в случай, че има изпратена или обикновена поща от страна на УНИВЕРСИТЕТА, която КАНДИДАТЪТ не е получил или не е прочел своевременно.

IX. Съгласие за ползване на лични данни

 1. Съгласен/а съм адресът на електронната ми поща да бъде даван на други кандидат-студенти, които са кандидатствали в същия университет, с цел обмяна на информация и поддържане на връзка.

© Copyright 2019 Dan-Bul Study. All rights reserved.